conveylive.com

Tìm hiểu về thế giới sinh lợi của bất động sản thương mại

Tìm hiểu về thế giới sinh lợi của bất động sản thương mại

Borizij john
Borizij john
Apr 12, 2013
0 Comments | 1962 Views | 0 Hits
Rating: 0 Borizij john , Tìm hiểu về thế giới sinh lợi của bất động sản thương mại Borizij john , Tìm hiểu về thế giới sinh lợi của bất động sản thương mại Borizij john , Tìm hiểu về thế giới sinh lợi của bất động sản thương mại Borizij john , Tìm hiểu về thế giới sinh lợi của bất động sản thương mại Borizij john , Tìm hiểu về thế giới sinh lợi của bất động sản thương mại
News and Events
Äầu tÆ° vào bất Äá»ng sản thÆ°Æ¡ng mại, nếu Äược thá»±c hiá»n má»t cách khôn ngoan, có thá» trá» thành má»t nguá»n tuyá»t vá»i của tiá»n bạc và tài sản có giá trá». Tuy nhiên, mua ban nha dat ha noi có thá» là vô cùng khó khÄn, vá»i những vấn Äá» riêng của mình. Bài viết này chứa nhiá»u lá»i khuyên hữu ích Äá» giúp bạn có những lá»±a chá»n Äúng, Äá» bạn có thá» thành công vá»i bất Äá»ng sản thÆ°Æ¡ng mại.

Bất Äá»ng sản

Ngay cả khi bạn là má»t Äại lý bất Äá»ng sản Äược cấp phép, có má»t cÆ¡ há»i tá»t, bạn có thá» Äược hÆ°á»ng lợi từ các hÆ°á»ng dẫn chuyên sâu vá» má»t lá»p há»c bất Äá»ng sản thÆ°Æ¡ng mại ban bảo trợ hay há»i thảo. Äiá»u này Äặc biá»t Äúng nếu bạn chá» là bắt Äầu vào bất Äá»ng sản thÆ°Æ¡ng mại sau khi thành lập chính mình trong thá» trÆ°á»ng nhà á».

Hãy chắc chắn Äá» yêu cầu kiá»m tra và báo cáo tài chính và thông tin khai thuế trong vòng ít nhất hai nÄm qua của bất kỳ tài sản thÆ°Æ¡ng mại mà bạn muá»n mua. Äiá»u tra chi phí nhÆ° chi phí hoạt Äá»ng là tá»t. Hãy chắc chắn rằng bạn hiá»u tất cả các thông tin giá»i thiá»u cho bạn và nếu bạn không hiá»u nó, có luật sÆ° bất Äá»ng sản của bạn Äi qua các giấy tá» vá»i bạn Äá» bạn có má»t vững chắc, kiến ââthức làm viá»c của các chi phí và lợi nhuận của tài sản.Khi xem xét mua bất Äá»ng sản thÆ°Æ¡ng mại tìm kiếm và thÄm các hiá»p há»i Äá»a phÆ°Æ¡ng nhÆ° các hiá»p há»i chủ nhà và các hiá»p há»i chủ doanh nghiá»p trong khu vá»±c của bạn. Bạn có thá» tham dá»± má»t sá» cuá»c há»p mà không phải trả cho má»t thành viên (không bao gá»m chi phí của má»t bữa Än.) Bằng cách này bạn sẽ có thá» bắt Äầu má»t mạng lÆ°á»i những ngÆ°á»i Äã làm những gì bạn muá»n làm. Không quên danh thiếp của bạn và thẻ yêu cầu từ những ngÆ°á»i khác!TrÆ°á»c khi bạn Äặt bất Äá»ng sản của bạn trên thá» trÆ°á»ng hoặc nhìn vào mua rất nhiá»u má»i, hãy chắc chắn rằng bạn Äã tham khảo ý kiến ââvá»i các FHFA. Äiá»u này sẽ giúp cung cấp cho bạn má»t ý tÆ°á»ng chung vá» giá trá» của bất Äá»ng sản từ má»t tá» chức vô tÆ°. Nhá», tuy nhiên, giá trá» này là rõ ràng nhÆ°ng nên Äược sá»­ dụng chá» ÄÆ¡n thuần nhÆ° má»t phÆ°Æ¡ng châm.Xem xét các mức thuế suất thuế tài sản của bất Äá»ng sản thÆ°Æ¡ng mại, bạn Äang quan tâm Xác Äá»nh chi phí hàng nÄm cho viá»c sá» hữu các tài sản thÆ°Æ¡ng mại có thá» giúp bạn quyết Äá»nh liá»u các chi phí hàng nÄm trong ngân sách của bạn. Có má»t sá» yếu tá» có thá» làm tÄng chi phí của bạn là tá»t, bao gá»m cả bùn của, khác nhau khác Äại há»c Äà Nẵng, và thậm chí phí ââHiá»p há»i chủ sá» hữu tài sản.Kiá»m tra mức Äá» cao của bất kỳ tài sản thÆ°Æ¡ng mại bạn Äang tìm kiếm Äá» mua. Bất Äá»ng sản thÆ°Æ¡ng mại dá»±a chủ yếu trên vùng Äất xung quanh nó, và nếu bạn Äang á» Äá» cao thấp hÆ¡n, bạn có thá» trải nghiá»m má»t chút ngập lụt khi trá»i mÆ°a to. Trong khi lÅ© lụt này có thá» không nghiêm trá»ng, nó sẽ ảnh hÆ°á»ng Äến hoạt Äá»ng của bạn.Má»t Äiá»u cần suy nghÄ© vá» khi mua bất Äá»ng sản thÆ°Æ¡ng mại là lý do tại sao ngÆ°á»i chủ cÅ© Äược bán nó. Äôi khi, há» Äang bán nó vì má»t vấn Äá» vá»i các tài sản riêng của mình. Ví dụ, nó có thá» dá» bá» nhiá»m trùng, hoặc có lẽ trong má»t ká»ch bản kỳ lạ hÆ¡n là mục tiêu lặp lại phá vỡ in do thù.NhÆ° Äã Äược nêu trong bài viết này,

mua ban nha dat ha noi

có thá» có lợi nhuận và mang lại má»t tài sản của bạn. Tuy nhiên, Äó là má»t con dao hai lưỡi và bạn có thá» chá» là má»t cách dá» dàng mất khoản Äầu tÆ° của bạn. Äá» chắc chắn rằng bạn thành công, hãy chắc chắn Äá» làm theo những lá»i khuyên ÄÆ¡n giản và lừa.
Please Signup to comment on this article